Firma FICEK ANNA

Panasonic

SIEMENS


 Polityka w zakresie
 ochrony danych osobowych 

 
 Polityka ODO Firmy oraz dostępu do stron Internetowych 
 Informacje ogólne 
 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma FICEK ANNA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Gliwicach (kod 44-102), ul. Bolesława Domańskiego 1, NIP: 6310203953, Regon: 271070921 (zwana dalej Administratorem).
 2. Firma FICEK ANNA jest Przetwarzającym Dane Osobowe w zakresie realizacji usług związanych z prowadzonym serwisem gwarancyjnym na rzecz Administratora Danych Osobowych firmy Panasonic Marketing Europe GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod 02-583), ul. Wołoska 9a, NIP: 1070016099
 3. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1)
 4. Administrator/Przetwarzający dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są administrowane i przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 Zakres i cel i sposób zbierania danych osobowych 
 1. Administrator zbiera następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko lub imię i nazwisko wraz z nazwą firmy i numerem NIP,
  • adres, adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu kontaktowego
  • inne dane udostępnione dobrowolnie przez klienta wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi
 2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  • realizacja zamówienia, w tym umożliwienie Klientowi składania zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, dostawa zamówionych towarów lub usług do Klienta
  • kontaktowanie się z Klientem w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień,
  • obsługa zapytań i zgłoszeń Klienta,
  • przyjmowanie zgłoszeń w celu realizacji napraw i reklamacji,
  • składanie indywidualnych ofert na życzenie Klienta,
  • zapewnienie możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje,
  • umożliwienie rejestracji i logowanie do konta w celu monitorowania zamówień i ich historii przez Klienta i wyrażenie przez niego zgody, przeprowadzanie niespersonalizowanych analiz statystycznych,
  • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,
  • informowanie Klienta o koniecznych bezpłatnych aktualizacjach sprzętu lub oprogramowania wynikających z podnoszenia poziomu bezpieczeństwa lub jakości obsługi
  • wykonanie obowiązków prawnych przez Administratora, w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych,
  • marketing bezpośredni - tylko na podstawie odrębnej wyraźnej zgody Klienta
  Zebranie danych osobowych ogranicza się do minimum niezbędnego do realizacji danego celu. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.
 3. Źródła pozyskiwania danych przez Administratora:
  • strona internetowa Administratora poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • adres poczty elektronicznej poprzez dobrowolnie podane informacje, np. w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym, prośbą o wyjaśnienie lub instrukcje,
  • kontakt telefoniczny lub faksowy inicjowany przez Klienta
  • dostępne publicznie informacje o dostawach, przetargach, zleceniach itp
  • wizyta w siedzibie firmy poprzez podanie danych w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
  • wizytówki,
  • osoba trzecia - np. przy podaniu danych do wysyłki na inny adres

 Odbiorcy danych osobowych 
 1. Administrator udostępnia dane osobowe Klienta podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych - np. Poczta Polska, PayPro, Urząd Skarbowy, bank, wymiar sprawiedliwości - w zakresie niezbędnym do wykonania celu, jakiemu służy dane udostępnienie.
 2. Administrator powierza dana osobowe Klienta:
  • podmiotom odpowiedzialnym za zrealizowanie dostawy do Klienta - w zakresie niezbędnym do wykonania celu (np. wysyłka, sprzedaż),
  • podmiotom odpowiedzialnym za zrealizowanie odbioru od Klienta - w zakresie niezbędnym do wykonania celu (np. zwrot, naprawa, reklamacja),
  • dane osobowe Klienta nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 Podstawa przetwarzania danych 
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Administratora.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Towarów lub usług Administratora lub wyrażenia opinii przez Klienta o zawartej Umowie Sprzedaży, podstawą takiego przetwarzania jest wyraźna zgoda Klienta.

 Uprawnienia Klienta do kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Klient ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza może:
  • żądać sprostowania danych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
  • cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Klient,
  • żądać usunięcia danych zgodnie z prawem do bycia zapomnianym,
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: odo@ficek.pl albo pisemnie na adres Administratora.

 Prawo do bycia zapomnianym 
Klient ma możliwość żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
 • dane osobowe nie są potrzebne podmiotowi do realizacji celów, do których zostały zebrane,
 • Klient cofnął zgodę na przetwarzanie danych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania,
 • Zamawiający wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane w niewłaściwy, niezgodny z prawem sposób,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 Ochrona danych osobowych 
 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zbierania danych osobowych.
  Dane osobowe, potrzebne do wykonania obowiązków podatkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W stosunku do konsumentów odpowiedzialność przedsiębiorcy kończy się po upływie 10 lat.
 2. Strony Internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko firmy FICEK ANNA
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Administratora.
 5. Administrator stosuje profilowanie, czyli decyzje podejmowane wobec danych osobowych Klienta są podejmowane w sposób automatyczny dla celów marketingu wewnętrznego (np sugerowanie innych podobnych towarów lub jakie inne towary mogą być zakupione z danym towarem) i remarketingu (podanie jakie towary zostały zakupione łącznie z danym towarem)
 6. Administrator dysponuje możliwością przywrócenia dostępności danych na wypadek np. awarii fizycznej komputerów lub błędów w ich oprogramowaniu

 Informacja o cookies i Server Site Scripting 
 1. Firma FICEK ANNA w swoich witrynach internetowych korzysta z plików cookies oraz technologie Server Site Scripting. Jeśli korzystacie Państwo z dostępu do stron Intenetowych bez zmiany ustawień przeglądarki w Waszym urządzeniu, przyjmujemy, że wyrażacie zgodę na użycie tych plików cookies. W każdym momencie jednak możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o tym użyciu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na ten temat.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez witrynę internetową do urządzenia internauty i na nim zapisywane. Zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika.
 3. Wyróżnia się dwa trodzaje plików cookies:
  • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia);
  • trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • konfiguracji serwisu,
  • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w systemie informatycznym i informowania, że są zalogowani,
  • zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu
 5. Logi serwera
  Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika i systemie operacyjnym
  • informacje o adresie IP.
 6. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są na stronach ich producentów. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową lub system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu sprzedaży wysyłkowej firmy FICEK ANNA.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: odo@ficek.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 323304911 (treść rozmowy telefonicznej będzie rejestrowana).

FICEK ANNA
44-102 Gliwice, ul. Domańskiego 1 (boczna J. Śliwki)
tel. 32-330-49-11
faks 32-330-49-10
e - mail: kontakt z nami

Katalog PanasonicKatalog SIEMENSPoczątekO firmieSerwisDojazd